Jezus dobry pasterz

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie


Nie czyń wyrzutów człowiekowi, co się odwraca od grzechu, pamiętaj, że wszyscy jesteśmy godni kary (Syr 8,5)
 

Patroni diecezji
Strona główna Historia parafii Niedziela Gość Niedzielny


Dzisiaj

środa
25 kwiecień


S

arnów - miejscowość między Będzinem a Wojkowicami Kościelnymi przy trasie szybkiego ruchu z Katowic do Częstochowy. Terytorialnie przynależy do gminy Psary w powiecie będzińskim, liczy około 1800 osób.

P

oczątkowo Sarnów należał do parafii św. Trójcy w Będzinie. W latach 40-stych XX wieku przyłączony został do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Będzinie dzielnica Łagisza. Od 1984 roku odprawiane są Msze św. w domu państwa Pawlików przez kapłanów z parafii macierzystej, której proboszczem był wówczas ks. Mieczysław Oset. W 1988 r. erygowano parafię w Preczowie i wówczas część mieszkańców Sarnowa została przyłączona do nowopowstałej tam parafii. Wówczas częściej słyszało się wśród mieszkańców, że i tu przydałaby się parafia. Przełomem w dążeniach by mieć własną parafię i kościół był rok 1989. Do budowy kaplicy w Sarnowie serdecznie zachęcał mieszkańców ks. kan. Mieczysław Oset. Często przyjeżdżał do Sarnowa, kontaktował się z mieszkańcami w poszukiwaniu placu pod budowę. Kierowana przez nowego proboszcza księdza Józefa Mocha parafia w Łagiszy, nabyła działkę budowlaną w Sarnowie dla urządzenia punktu katechetycznego. Myślą przewodnią było wybudowanie kościoła i utworzenia parafii. W roku 1990 nowy proboszcz parafii w Łagiszy ks. Kanonik Eugeniusz Stępień zleca wykonanie projektu budynku do celów religijno-katechetycznych. Jednakże, budowa została wstrzymana ze względu na powrót katechezy do szkół.

W

dniu 17 lipca 1990 roku Bp Częstochowski Stanisław Nowak tworzy w Sarnowie duszpasterstwo zlecając przygotowanie duchowe i materialne przyszłej parafii ks. Witoldowi Pękalskiemu, wikaremu parafii w Łagiszy. Specjalny dekret, powołujący parafię pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, wydany został 6 czerwca 1991 roku przez tegoż Bpa Częstochowskiego. Proboszczem parafii mianowany został ks. Witold Pękalski. Do nowo utworzonej parafii należą ulice: Browarna, Główna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Kamienna, Krótka, Parkowa, Podgórna, Poprzeczna, Spacerowa, Szkolna, Środkowa, Wąska, Wiejska od nr 5 do 103 i od 1d do 104. Zielona, Źródlana. Pozostałe ulice, tj. dalsza część ul. Wiejskiej i Stara (Górki) pozostały w parafii Preczów. Pod koniec roku 1991 proboszcz zlecił wykonanie projektu kościoła architektowi mgr inż. Mariuszowi Zjawionemu, który to projekt gotowy jest 20 marca 1992. Stosowne zezwolenie na budowę otrzymano 15 maja 1992 roku a prace ziemne rozpoczęto 15 lipca.

K

amień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony przez papieża Jana Paweła II, podczas IV pielgrzymki do ojczyzny w Częstochowie. Początek działalności parafii był trudny. Istniejący na zakupinej posesji stary, drewniany dom bez podpiwniczenia dostosowano do celów liturgicznych. Początkowo śluby i pogrzeby odbywały się w Łagiszy. Znaczna część mieszkańców nadal uczęszczała na msze św. do Łagiszy. Niewielka grupa kobiet i mężczyzn na czele z proboszczem podjęła trud upiększenia kaplicy. Budynek został przedłużony o wiatę, wyremontowany i pomalowany. Dzięki pierwszym sponsorom zakupiono, ale w większości otrzymano, niezbędne paramenty liturgiczne. Prace budowlane przy kościele postępowały, tak że pierwszą mszę odprawiono już 4 grudnia 1993 roku. W czasie tej mszy św. celebrantem był ks. Witold Pękalski - proboszcz parafii, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Wojtuszkiewicz - proboszcz parafii św. Katarzyny w Grodźcu. Było to wielkie przeżycie i olbrzymia radość dla całej parafii. Na mszy obecni byli górnicy w galowych mundurach ze sztandarami. Koło Gospodyń Wiejskich ze sztandarem. Koło Związku Kombatantów ze sztandarem, strażacy i wielu mieszkańców. W kolejnym roku rozpoczęto prace wykończeniowe w kościele, tj. tynkowanie, malowanie i upiększanie.

P

oświęcenie kościoła do użytku odbyło się 23 października 1994 roku, przez Bpa Ordynariusza Adama Śmigielskiego SDB w trakcie wizyty kanonicznej parafii. (W ścianie wmurowana jest tablica pamiątkowa, na której napis brzmi: "Kościół ten wybudowany w latach 1992 - 1994 staraniem miejscowego proboszcza ks. mgr Witolda Pękalskiego przy współudziale parafian, poświęcił 23.X.1994 pierwszy ordynariusz sosnowiecki ks. bp dr Adam Śmigielski".) 1 sierpnia 1996 nowym proboszczem parafii, na mocy dekretu Bpa Sosnowieckiego, zostaje ks. Jan Piekarski dotychczasowy proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu-Kazimierzu. Kontynuuje On prace wykończeniowe w kościele parafialnym. W 1997 parafia otrzymuje zezwolenie na budowę Domu Parafialnego, który dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian, zostaje ukończony w 1999 roku. Oddanie do użytku nastąpiło w 2004 roku a do tego czasu proboszczowie korzystali z wynajmowanego lokalu w Domu Dziecka.

K

onsekracja kościoła odbyła się 13 kwietnia 2008 roku przez Bpa Sosnowieckiego ks.dr Adama Śmigielskiego. Uroczystość ta odbyła się w obecności licznie zgromadzonych parafian oraz duchowieństwa na czele z Dziekanem Dekanatu ks. kanonikiem Mieczysławem Miarką. Wśród kapłanów byli między innymi: ks. Witold Pękalski, ks. Eugeniusz Stępień. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe górników, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Związku Kombatantów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wmurowana tablica pamiątkowa zawiera napis: "Bogu na chwałę, ludziom ku zbawieniu. W trzecią rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Za pontyfikatu papieża Benedykta XVI, kościół parafialny p.w. Jezusa Crystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie, pomnik wiary tutejszych parafian, wybudowany w/g projektu mgr inż. arch. Mariusza Zjawionego, konsekrował pierwszy biskup sosnowiecki dr Adam Śmigielski SDB w uroczystość odpustową dnia 13.IV.2008r. Wychwalajmy Pana w tej świątyni". Po uroczystości biskup nadał proboszczowi Janowi Piekarskiemu tytuł Kanonika Olkuskiego.

W

czerwcu roku 2009 proboszcz Jan Piekarski zostaje przeniesiony do parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach. Jego następcą został mianowany dekretem ordynariusza sosnowieckiego ks. bp dr Grzegorza Kaszaka, ks. dr Mirosław Wilk posługujący wcześniej 7 lat w Kanadzie a ostatnio w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu. Nowy proboszcz po zapoznaniu się z parafią podjął niezbędne prace remontowe i wykończeniowe przy kościele. Dokonano naprawy dachu kościoła i rynien, ponadto wybudowano garaż przy domu parafialnym i utwardzono dojazd do niego.

W

marcu roku 2012 w Diecezji Sosnowieckiej rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwi bł. Jana Pawła II. W parafii jako przygotowanie do tej uroczystości rozpoczęto codzienną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia przed każdą mszą świętą. Przed samą uroczystością od 11.11 do 15.11 odbyły się Misje Święte pod hasłem: "Ufając Bożemu Miłosierdziu odnówmy naszą wiarę", prowadzoną przez Księży Pallotynów pod kierunkiem ks. Mirosława Lewandowskiego, proboszcza par. św. Łukasza Ew. w Sosnowcu. Uroczystość nawiedzenia trwała od 18.11 do 19.11.2012. Rozpoczęto ją przy ołtarzu powitalnym przy ulicy Głównej o godz. 17.30, następnie w procesji udano się do kościoła.

M

szę świętą celebrowaną przez bpa Piotra Skuchę w obecności duchowieństwa na czele z Dziekanem Dekanatu ks. Kanonikiem Andrzejem Stępniem uświetniły poczty sztandarowe lokalnych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz licznie zgromadzeni parafianie. Po mszy św. wierni mieli możliwość ucałowania relikwii z kroplą krwi bł. Jana Pawła II. Czuwanie modlitewne trwało do godz. 22.00, zaś kolejnego dnia od godz.8.00. Msza św. o godz. 10.00 sprawowana była głównie dla chorych i starszych osób z uczczeniem relikwii, zaś o 15.30 msza św. kończąca uroczystość. Pożegnanie obrazu i relikwii odbyło się przed kościołem.

D

nia 10 czerwca 2013 roku ks. proboszcz świętował 29 rocznicę święceń kapłańskich w towarzystwie dwudziestu wyświęconych razem z nim kolegów oraz licznie zgromadzonych parafian. Również w tym roku dokonano remontu i pomalowano dach świątyni, wytynkowano wewnątrz wieżę kościelną i wykonano w niej schody, a także wymieniono żaluzje na wieży z plastykowych na metalowe, automatycznie uchylane.

W

czerwcu roku 2014 po pięciu latach posługi, proboszcz ks. dr Mirosław Wilk ze względu na stan zdrowia przeszedł na urlop zdrowotny. Jego następcą został mianowany dekretem ordynariusza sosnowieckiego ks. bp dr Grzegorza Kaszaka, ks. Andrzej Ciszewski posługujący w parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach.


Liczba wizyt


Kościół parafialny
Porządek
Mszy Świętych

do góry

Nabożeństwa
do góryKontakt

do góry

Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza

ul. Wiejska 100,

42-512 Sarnów

tel. 32 360 67 92

Nr konta bankowego

BS 70843800010011404220360001

Kancelaria czynna: od wtorku do piątku po Mszy św. wieczornej - od godz. 17.30 do 18.00

Sprawy pogrzebowe oraz wezwania do chorego można zgłaszać o każdej porze. W razie nieobecności ks. prob. Andrzeja Ciszewskiego proszę pozostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.

© Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza

Prosimy nas odwiedzić do góry